Makaleler

OHAL Kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Covid 19’un Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesiyle birlikte dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de okullar tatil edilmiş ve bir dizi önlem alınmıştır. Ancak bu süreçte öğrencilerin eğitim alıp almayacakları, sınavları ve sınıf geçme, not sistemi gibi pek çok husus tartışma konusu olmuş ve olağanüstü hallerde uygulanacak usulle ilgili düzenlemeler noktasında birtakım eksikliklerin olduğu Covid 19 ile birlikte doğan ihtiyaçlarla birlikte ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Mayıs 2020 tarihli 31121 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Değişiklikten önce Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 7. Maddesi yalnızca deprem, sel, hastalık gibi olağanüstü durumlarda mülki amirlerin ve il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun gerekli gördüğü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilebileceğini düzenliyordu. Ancak eski düzenlemede bu ara verme sürecinde eğitimin olup olmayacağı, olacaksa şekli, sınav, not verme usulü veya telafisi gibi hususlarda yani usulüne ilişkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmamaktaydı. Yalnızca öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınacağı ifade edilmişti. Ancak Covid 19 ile birlikte eğitim öğretim yılının bahar dönemi tatil edilince bu dönemin telafisinin nasıl olacağı ve öğrencilerin başarı durumu değerlendirmesinin hakkaniyete de aykırılık teşkil etmeyecek şekilde nasıl sağlanacağı sorunu oluştu. Bu sorun 8 Mayıs tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile giderilmiştir. Değişikliğe göre olağanüstü hallerde Milli Eğitim Bakanlığı veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince okullarda eğitim ve öğretime ara verileceği ve bu süreçte uzaktan eğitim yapılabileceği ancak uzaktan eğitimin puanla değerlendirmeye esas alınamayacağı düzenlenmiştir. Değişiklik ile artık Yönetmeliğin 33. maddesi uyarınca okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça hafta sonları da dahil olmak üzere telafi eğitimleri planlanabilecektir. Ancak tıpkı uzaktan eğitimde olduğu gibi bu telafi çalışmalarında da puanla değerlendirme yapılması mümkün değildir.

Bu durumda puanlamanın nasıl yapılacağı sorunu doğmaktadır. Bu kapsamda Bakanlık ayrı bir düzenleme yapma ihtiyacı duymuştur. Aynı yönetmeliğe eklenen Ek Madde 1’e göre eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması durumunda, bu puan yılsonu puanı olarak kabul edilecek olup, sınıf geçme puanının altında kalıp kalmadığına da bakılmayacaktır. Yani öğrenci her halükarda bir üst sınıfa geçmiş sayılacaktır. Ancak yapılan düzenlemeye göre veli yazılı olarak talep ederse öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e eklenene Ek Madde 2 ile olağanüstü hallerde Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince ortaöğretim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesinin mümkün olduğu ve bu durumda öğrencilerin sadece bir dönem puanı varsa ve eğitime ara vermeyi gerektiren şartların devam ediyor olması nedeniyle telafi programı uygulanamayacaksa dönem puanının yılsonu puanı olarak kabul edileceği düzenlenmiştir. Burada değinmemiz gerekir ki değişiklikten önce  Yönetmelik’in 61. Maddesi ile zaten telafi eğitimi düzenlenmiş olup olağanüstü hâl ve benzeri sebeplerle bir ya da iki dönem puanı oluşmayan dersler için, ders yılının ikinci döneminden, yeni öğretim yılının başlamasına kadar olan sürede telafi eğitimi yapılabileceği düzenlenmekteydi. Ancak şartlar nedeniyle telafi eğitimi uygulanamazsa değişiklikle birlikte dönem puanı yılsonu puanı olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan, doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler ise alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın başarısız derslerinden sorumlu olarak üst sınıfa geçeceklerdir. Devamsızlık nedeniyle zaten sınıf tekrar etmek durumunda kalacak öğrenciler için ise bu düzenleme geçerli değildir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bakımından işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler eğer beceri sınavının yapılması mümkün değilse ilgili beceri dersinin bir dönem puanı yılsonu puanı olarak sayılacaktır. Teorik ve uygulamalı dersler bakımındansa bu eğitimi işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmışlarsa bir üst sınıfa geçebileceklerdir. Uzaktan eğitim yapılması da yönetmelikte söz konusu değişiklikle düzenlenmiştir. Ancak uzaktan eğitim yapılması halinde puanla değerlendirme yapılamayacağına da düzenlemede yer verilmiştir.

 

Av. E. Eda ARSLAN