Makaleler

Rekabet Kurumu Tarafından Yürütülen İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Süreler ve Covid-19

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında rekabet kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan önaraştırma, inceleme ve karar hususları Kanun’ un 40 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.

Rekabet Kurulu, resen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için önaraştırma yapılmasına karar verir. Kurulca mevcut duruma ilişkin önaraştırma yapılmasına karar verildiği takdirde Kurul Başkanı, meslek personeli uzmanlardan bir ya da birkaçını raportör olarak görevlendirir. Bu kapsamda önaraştırma yapmakla görevlendirilen raportör 30 gün içinde elde ettiği bilgileri, her türlü delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini Kurula yazılı olarak bildirir. Önaraştırma raporunun Kurula teslimini takip eden 10 gün içinde, Kurul elde edilmiş olan bilgileri değerlendirerek karar vermek üzere toplanır ve soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar verir.

İşbu önaraştırma safhasının tamamlanmasını takiben ilgili ön araştırmayı yürüten Kurul, soruşturma yapılmasına karar verildiği takdirde daire başkanının gözetiminde soruşturmayı yürütecek raportör/ raportörleri belirler. Kurul, soruşturmayı en geç 6 ay içinde tamamlamakla yükümlü olup Kurul tarafından gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere 6 aya kadar ek süre verilebilir.

Kurul, başlattığı soruşturmaları, soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili taraflara bildirir ve tarafların ilk yazılı savunmalarını 30 gün içinde göndermelerini ister. Taraflara tanınan ilk yazılı cevap süresinin başlayabilmesi için Kurulun bu bildirim yazısı ile birlikte, iddiaların türü ve niteliği hakkında yeterli bilgiyi ilgili taraflara göndermesi gerekir. Unutmamak gerekir ki; Kurulun soruşturmaya başlama kararı kesindir.

Soruşturma safhası sonunda hazırlanan rapor, tüm Kurul üyeleri ile ilgili taraflara tebliğ olunur ve Kanunu ihlal ettiği belirlenenlere yazılı savunmalarını 30 gün içinde Kurula göndermeleri tebliğ edilir. Tarafların gönderecekleri savunmalarına karşı soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenler 15 gün içinde ek yazılı görüş bildirir ve bu da tüm Kurul üyeleri ile ilgili taraflara bildirilir. Taraflar 30 gün içinde bu görüşe cevap verme hakkına sahip olup haklı gerekçeler göstermesi halinde bu süreler bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilir. Taraflarca bu süreler içerisinde verilmeyen savunmaları dikkate alınmaz.

Sözlü savunma toplantısı, soruşturma safhasının bitiminden en az 30 gün en çok 60 gün içinde yapılır. Sözlü savunma toplantısı davetiyeleri sözlü savunma toplantısı gününden en az 30 gün önce taraflara gönderilir. Sözlü savunma toplantıları en çok birbirini izleyen 5 oturumda tamamlanır ve bir gün içinde yapılan çeşitli toplantılar bir oturum sayılır. Sözlü savunma toplantısından en geç 7 gün önce taraflar sözlü savunmada yararlanacakları ispat vasıtalarını Kurula bildirmekle yükümlüdürler. Sözlü savunma toplantısı yapıldıktan sonra aynı gün, bu mümkün olmaz ise gerekçesi ile birlikte 15 gün içinde karar verilir. Sözlü savunma toplantısı yapılmasının taraflarca talep edilmediği ve Kurulun da kendiliğinden sözlü savunma yapılmasına karar vermediği hallerde, nihaî karar dosya üzerinde yapılacak incelemeye göre, soruşturma safhasının bitiminden sonra 30 gün içinde verilir.

Her ne kadar Kanun kapsamında Kurul tarafından yürütülmekte olan inceleme, araştırma ve soruşturmalara ilişkin süreler yukarıda ayrıntılı bir şekilde izah edilmiş olsa da mevcut zamandaki durumda bu sürelerin uygulanması tarafların/teşebbüslerin hak kaybı ile karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verebilecektir. İşbu sebeple Rekabet Kurumu 17.04.2020 tarihinde;

i. Yürütülen soruşturmalar kapsamında ilgili teşebbüsler tarafından 30.04.2020 tarihine kadar, Kanun’un 45 inci maddesi çerçevesinde yapılacak ikinci ve üçüncü yazılı savunmalarını sunmaları için ek süre tanınması taleplerine ilişkin başvuruların kabulüne,

ii. Yazılı savunmaya ek olarak sunulmak istenen ancak belirtilen süre zarfında yetiştirilemeyen hususların soruşturma süresince kabul edilmesine, karar verilmiştir.
Ayrıca tarafların ikinci yazılı savunma süresi içinde sunamadıkları savunma argümanlarını üçüncü yazılı savunmada belirtme imkânları da mevcuttur.
şeklinde duyuru yayımlamıştır. Ülkemizde ve tüm Dünyada görülmekte olan Covid- 19 salgını hem ekonomik hem de hukuki açıdan birçok dengeyi değiştirmiş olup birçok alanda yeni düzenlemelere gidilmesi Mart 2020’ den itibaren deyim yerindeyse mecburiyet hale gelmiştir. İşbu kapsamda Rekabet Kurumu Kurulca yürütülen inceleme, araştırma ve soruşturmalara ilişkin süreler işlemeye devam ettiğinden ve tarafların da herhangi bir mağduriyet ile karşı karşıya gelmesini engellemek için ilgili düzenlemeyi yapmıştır.


Av. Doğancan TÖLEK