Haziran 2022

Coğrafi Bilgi Sistemleri Mevzuatında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Mevzuatında Önemli Değişiklikler Yapıldı

15 Haziran 2022 tarihinde 31867 sayılı Resmi Gazete’de 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) yayımlandı.

Yeni Kanun kapsamındaki başlıca değişiklikler;

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapacakları iş birlikleri kapsamında gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine; Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması, veri madenciliği yapması ve yeni veri üretmesi konularında; fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Bakanlık tarafından lisans verilmesi gerekecektir.

2-Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında coğrafi verileri toplayan, üreten, paylaşan veya satan gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınması gereken izin bedelinin, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler için belirlenen pafta başına izin bedelinin 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası) katı geçemeyecek.

3-Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi standartları ile uygunluğu sağlanmak amacıyla Bakanlıkça sertifikalandırılacak ve sertifika bedelleri Bakanlıkça belirlenecektir.

4-Coğrafi veri toplayan sensör ve donanımlar ilgililerince Bakanlıkça oluşturulacak elektronik ortama kaydedilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

5-Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar için sertifika alınmaması durumunda; 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası) idari para cezası uygulanacak. Cezanın uygulandığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde sertifika alınmaması halinde sertifikasız kullanımın her tespitinde aynı miktarda idari para cezası uygulanacaktır. İdari para cezasına karşı 30 (otuz) gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtirazlar zaruret olmayan hallerde evrak üzerinden incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir.

Sonuç olarak; yapılan değişikliklerle birlikte Kanun kapsamındaki faaliyetlerde bulunacak kişilerin alması gereken lisans ve sertifika yükümlülükleri düzenlenmiş olup, ayrıca uygulanacak idari yaptırımlar, itiraz süresi ve itiraz üzerine verilen kararın kesinleştiği açıklığa kavuşmuştur.