Ekim 2021

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Pay Alımı Teklifi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç) 16.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Tebliğ hazırlanırken, piyasadan gelen talepler ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliklerin de göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

İlgili Tebliğ ile; hak sahipliği, pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifi süreci, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller ve pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet halleri gibi konularda çeşitli değişiklikler yapıldı.

Tebliğ ile yapılan değişikliklerin bir kısmına değinmek gerekirse:

 

  • Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hallere eklemeler yapıldı.

 

Söz konusu eklemelerden biri; yönetim kontrolünün elde edilmesi ile ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının da doğması halidir.

 

Bunun yanı sıra “kendisi dışındaki bazı pay sahiplerinin oy hakkının donması, sermayenin payların itfası yöntemiyle azaltılması, imtiyazlarda esas sözleşme ile değişiklik yapılması veya ortaklık tarafından payların geri alınması gibi kendi iradesi dışında gelişen sebeplere bağlı olarak yönetim kontrolüne sahip hale gelinmesi” hali de Pay Alım Teklifi Tebliğ’inin 14. maddesine eklendi ve pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller arasına katılmış oldu.

 

  • Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18.maddesinde düzenlenen pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet hallerine ekleme yapıldı.

 

Buna göre “yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yol açan pay iktisabının miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümlerinden veya yasal zorunluluklardan kaynaklanması” durumu da bu muafiyet halleri arasına katıldı.

 

  • Zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek olan pay sahipleri ve pay tutarları yeniden düzenlendi

 

  • Pay Alım Teklifi Tebliği’nin, zorunlu pay alım teklif sürecinin düzenlendiği 13. maddesine “Kurulca (Sermaye Piyasası Kurulu) pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun resen tespit edildiği durumlarda, Kurul kararının yükümlülere tebliğ tarihini izleyen 6 iş günü içinde başvuru yapılması gerekir.” hükmü eklendi.