Aralık 2022

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.12.2022 tarih ve 32057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile  4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gibi kanunlar başta olmak üzere birçok kanunda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler yapılmıştır.

Getirilen değişikliklerin başlıcaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna eklenen geçici madde 31 uyarınca Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD'ye ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az sözleşme süreleri, kanuna eklenen işbu geçici maddedeki şartlar yerine getirildiği takdirde 49 yıla kadar uzatılacak.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa eklenen geçici madde 7 uyarınca BOTAŞ'ın borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna eklenen geçici madde 36 uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek.

4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yapılan değişiklik ile petrol sektöründeki araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde işçilerin gece çalışması yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici madde ile Kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularının, hizmetin ifasında mali güçlükler yaşamamaları ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği bakımından, söz konusu sağlık hizmeti sunucularının finansal yeterliliğine katkı sağlanması ile önceki yıllara ait incelemeler sonucu cari yılda parasal bir kesintiye uğramamasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile 1 Ocak 2013'ten önce, Türkiye'de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler; başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda yer verilen hedeflerle uyumlu olarak 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, "toplayıcı" ve "toplayıcılık" tanımı yapılmıştır. Buna göre Toplayıcı bir veya birden fazla şebeke kullanıcısı ile söz konusu şebeke kullanıcıları adına elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yürütmek üzere anlaşma imzalamış olan toplayıcı lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişi; Toplayıcılık ise Toplayıcı tarafından bir veya birden fazla şebeke kullanıcısının tüketim ve/veya üretimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyeti olarak tanımlanmıştır. İşbu kanunun 12. Maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 12/A maddesi uyarınca Toplayıcı, şebeke kullanıcıları tarafından anlaşma yoluyla yetkilendirilecektir. Şebeke kullanıcıları, enerji tedarik etmek üzere anlaşmalı oldukları tedarik lisansı sahibi tüzel kişileri toplayıcı olarak yetkilendiremeyecektir.

Kanunla, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanuna eklenen geçici madde 5 ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin sona ermesinden sonra Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi değiştirilmiştir. Buna göre 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılacaktır. Kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde 2'sinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalarına üye olan, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ise ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecektir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici maddeye göre Kamu görevlilerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin yürürlük süresince 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenecektir.

Geçici madde 1 uyarınca Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla asıl alacak tutarı 2 bin Türk lirasını aşmayan alacaklar ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek. terkin edilen alacaklar için açılan dava ve icra takipleri sona erecektir. Geçici madde 1 fıkra 3 uyarınca bu kapsam dışında kalan abonelerin TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ilişkin yapılandırma imkanı getirilmiştir. Buna göre alacaklara ilişkin taksitlendirme imkanı sağlanmıştır. Fakat geçici madde kapsamında belirlenen şartlara göre ödemelerin yapılmaması hâlinde bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecektir.