Aralık 2022

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un uygulanmasına ilişin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

İlgili Yönetmelik ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (ETAHS) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (ETHS) yükümlülükleri, elektronik ticarette haksız ticari uygulamaları, hukuka aykırı içerik, aracılık sözleşmesi, reklam ve indirim bütçesi, elektronik ticaret lisansı ve elektronik ticaretle ilgili diğer hususlar detaylandırılmıştır. Bununla birlikte, Yönetmelik’in uygulanmasına ilişkin geçiş süreci öngörülmüş ve yürürlük tarihi Dâhili İletişim Sistemi'ne ilişkin maddeleri için 01.07.2023, Veri Kullanımı ve Paylaşımı ile Elektronik Ticaret Hacmine ilişkin maddeleri için 01.01.2024, diğer maddeler için ise 01.01.2023 tarihleri belirlenmiştir.

Yönetmelik, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı  (ETAHS) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları (ETHS) işlem hacimleri ve işlem sayısına bağlı olarak orta, büyük ve çok büyük ölçekli olmak üzere üç kategoriye ayırmış ve her biri özelinde yükümlülükler öngörmüştür.

Yönetmelik kapsamında ETHS ve ETAHS'lere, kendilerine ait elektronik ticaret ortamında doğrudan ulaşılabilecek şekilde, “iletişim” başlığı altında Yönetmelik'te belirtilen bilgileri bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Yine bu Yönetmelik ile  ETAHS ve ETHS'nin siparişe ilişkin yükümlülükleri detaylandırılmış, buna göre ETHS ve ETAHS'lere; elektronik ortamda ikinci el malların ayrı kategoride satışa sunulması, teslimat ve vergi masrafları da dahil olmak üzere ödenecek toplam bedele ilişkin hususların ödeme bilgileri girilmeden önce tüketicilere sunulması, sipariş onaylanmadan önce özet sipariş formu ile geri al gibi teknik araçların sağlanması hususlarında yükümlülükler getirilmiştir.

7416 sayılı Kanun’da da düzenlendiği üzere ETAHS'ler, ETHS'lerin sunduğu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırılıklardan sorumlu değildir. Ancak Yönetmeliğe göre ETAHS'ler, ETHS'ler tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması halinde bu içeriği 48 saati geçmemek üzere yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmekte yükümlüdür.

Yönetmelik ile  elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunulamayacağı hüküm altına alınmış ve ETAHS’nin, aracılık hizmeti sunduğu ETHS’nin ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilmiş ve hangi durumların haksız ticaret sayılacağı da madde devamında düzenlenmiştir.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali halinde söz konusu aykırılığı bildirim usulü ile bildirimi takiben uygulanacak esaslar da  ayrıca Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Buna göre fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayet başvuruları; dahili iletişim sistemi, noter veya KEP aracılığıyla ETAHS'ye yapılacaktır.

ETAHS ile ETHS arasındaki ticari ilişkinin koşullarının belirlenmesi amacıyla kurulacak aracılık sözleşmesinin asgari unsurları ve son olarak da Elektronik ticaret lisansı almakla yükümlü olan ETAHS ve ETHS’ler için lisans başvuru süreci, başvurunun sonuçlandırılması, ödenecek lisans ücreti, parasal eşiklerin nasıl hesaplanacağı hususları Yönetmelik’te hükme bağlanmıştır.