Aralık 2021

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2022 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınır 2022 Yılında %36,20 Oranında Arttırıldı

16 Aralık 2021 tarih ve 31691 sayılı Resmî Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

 

Yayımlanan Tebliğin amacı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun md. 68/1 ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği md. 6/1’de belirtilen parasal sınırların, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No. 533)’ nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %36,20 oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme kavuşturulması amacıyla il merkezlerinde ve belirlenen ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” 16 Aralık 2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 
Düzenlemeyle birlikte, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar 1 Ocak 2022’den itibaren uygulanmak üzere, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlenmiştir.

 
Bu kapsamda, 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;

 

  • 10.280 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

 

görevli olacaktır.

Görüldüğü üzere 2022 senesi için %36,20 oranında arttırılmış olan Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, geçen sene 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmek üzere 26 Aralık 2020 tarihinde alınan kararla yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranına göre belirlenmiş; tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak şeklinde hükme bağlanmıştı.