Aralık 2021

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Aykırılık Halinde Uygulanacak İdari Para Cezalarının Miktarı Artırıldı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Aykırılık Halinde Uygulanacak İdari Para Cezalarının Miktarı Artırıldı

Ticaret Bakanlığı “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’ nci Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” başlığı altında idari para cezalarını yeniden değerleme oranına göre arttıracak şekilde birtakım düzenlemeler gerçekleştirdi. Konuya ilişkin hazırlanan tebliğ, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16.12.2021’de Resmî Gazete ’de yayımlandı. İlgili Tebliğin amaç ve kapsamın düzenlendiği 1. maddesinde yeniden değerleme oranı %36,20 (yüzde otuz altı virgül yirmi) şeklinde belirlendi. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen idari para cezaları 01.01.2022 tarihi ile 31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacak şekilde ilgili Tebliğde düzenlendi.

‣Yeniden değerleme oranı çerçevesinde uygulanacak olan idari para cezalarını konu bakımından sınıflandırmamız gerekirse;

  • Çeşitli özellikleri içeren etiketlerin konulmaması ile tüketicilere sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin düzenlenmemesinden kaynaklanan idari para cezaları,
  • Garanti belgesinin hiçbir şekilde mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmemesi ile tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde uygulanacak idari para cezaları
  • Tüketicileri aldatacak şekilde ticari reklam yapılması halinde uygulanacak idari para cezaları,
  • Kanundan kaynaklanan genel esaslara uyulmaması halinde uygulanacak idari para cezaları,
  • Tüketici kredisi ve konut finansman sözleşmelerinde kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde uygulanacak idari para cezalarıdır.

‣Bir tablo halinde yayımlanan idari para cezalarını detayları ile değerlendirmemiz gerekirse;

  1. A) Tüketiciler için satışa arz edilen malların üzerine veya rafların bulunduğu yerlere, ödenecek vergiler dahil ürünlerin fiyatlarını, uygulanmaya başladıkları tarihleri, üretim yerleri ile ayırıcı özelliklerini gösteren yerli üretim logosu içeren etiket konulmadığı hallerde veya etiket konulmasının mümkün olmadığı durumlarda, yukarıda sayılan bilgileri içeren listelerin tüketicilerle paylaşılmadığı hallerde her bir işlem başına 615 TL (altı yüz on beş Türk Lirası) idari para cezası uygulanacaktır.
  2. B) Üreticilere verilecek olan garanti belgesi ile Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, kanundan belirtilen kıstaslara uygun şekilde düzenlenmemesi ile üretici veya ithalatçı tarafından üreticiye söz konusu belgeler hiçbir şekilde teslim edilmediği durumlarda satıcıya uygulanacak olan idari para cezası 615 TL’dir.
  3. C) Yerel düzeyde yayın yapan bir televizyon kanalı aracılığı ile aldatıcı bir ticari reklam yapılması halinde uygulanacak idari para cezası 136 TL (otuz bir bin yüz otuz altı Türk Lirası) iken yapılan yayın ülke düzeyinde ise uygulanacak olan idari para cezası 622.853 (altı yüz yirmi iki bin sekiz yüz elli üç Türk Lirası) TL’dir.
  4. D) Genel esaslara uyulmaması halinde uygulanacak olan idari para cezalarında da yeniden değerleme oranında bir artış gerçekleştirilmiştir. Buna göre; sözleşmelerin bir örneğinin tüketici ile paylaşılmaması, kanunda yazılı olarak düzenlenmesi gereken sözleşmeler ile bilgilendirmelerin yazı tipi boyutu olarak 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, sözleşme süresi içerisinde sözleşmelerde öngörülen koşulların tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketiciler tarafından talep edilecek her türlü ücret ve masraf bilgisinin tüketiciler ile paylaşılmaması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi, tüketicilerin önemli haklarından birisi olan cayma hakkı konusunda bilgilendirilmemeleri gibi durumlarda her bir işlem başına 615 TL (altı yüz on beş Türk Lirası) idari para cezası uygulanacaktır.
  5. E) Tüketici kredisi ve konut finansman sözleşmelerine uygulanacak olan idari para cezalarına da bakarsak; cayma hakkı, faiz oranı, temerrüt, sigorta yapılmasından kaynaklanan zorunlulukların ihlal edilmesi gibi durumlarda işlemi yapan kurum ve kuruluşun yaptığı her işlem başına 3.108 TL (üç bin yüz sekiz Türk Lirası) idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

İlgili Tebliğde düzenlenen idari para cezası miktarları şu şekildedir;

6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin;

TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı

615

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı

615

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

3.108

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

62.281

3.108

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

311.425

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

615

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı

311.425

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları

15.571.450

1.557.139

Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları

15.566

311.425

31.136

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları

311.425

31.136

3.108

On birinci fıkrasındaki ceza miktarı

31.136

On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

31.136

(b) bendi

622.853

(c) bendi

15.568

311.426

(ç) bendi

15.566

(d) bendi

155.712

(e) bendi

155.712

(f) bendi

77.851

(g) bendi

15.566

On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları

15.566

155.712

On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

311.425

15.566

On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı

77.851

On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

615

On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

3.108 - 115.712

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

77.851-311.429.139