Aralık 2021

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7346 Sayılı Kanun Yayımlandı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7346 Sayılı Kanun Yayımlandı

7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.12.2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 7346 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen bir takım önemli değişiklikler şöyle sıralanabilir:

  • Kanun’un 1. maddesi uyarınca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 72. maddesinde köklü değişiklikler yürürlüğe girmiştir. FSEK’in 72. maddesinin “2. Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri” şeklinde düzenlenen madde başlığı, 7346 Sayılı Kanun’da “2. Teknolojik önlemleri etkisiz kılma” olarak revize edilmiştir. Daha önceden yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak koruma sağlayan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan FSEK’in 72. maddesi, 7346 Sayılı Kanun’un 1. maddesi uyarınca tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. FSEK’in 72. maddesi uyarınca “bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik” birtakım fiilleri icra edenler cezalandırılırken 7346 Sayılı Kanun’un 1. maddesi uyarınca,“FSEK’te yer alan hakların korunması amacıyla eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak üzere erişim kontrolü veya şifreleme gibi koruma yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması uygulamalarıyla sağlanan etkili teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik birtakım fiilleri icra edenlerin cezalandırılması öngörülmüştür.

 

  • Elektrik enerjisi satışı üzerinden ödenen TRT Payı kaldırılmıştır. Mevcut durumda, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin %2’si tutarındaki payı faturalarında ayrıca göstermekte ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirmektedir.7346 sayılı Kanun ile TRT Kurumu Gelirleri Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, yukarıda belirtilen elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payı alınması uygulamasına 01.01.2022 tarihinden itibaren son verilmiştir.

 

  • Mesleki Eğitim Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarıncaişletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin yüzde ellisinden az olamayacaktır. Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenecektir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri on eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanının yetkili olduğu, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışında tutulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmeyeceği ve bu madde uyarınca ödenen Devlet katkısı ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılacak olup, birinci fıkrada bu fıkrayı düzenleyen Kanunla yapılan değişiklikler sebebiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe dönük olarak herhangi bir ücret veya Devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.

 

  • 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişiklik ile; Cumhurbaşkanı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için; yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkıya da bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine Taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine karar vermeye ve uygulatmaya yetkili kılınmıştır.

 

  • Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personel için uygulanan gelir vergisi stopajı teşvikinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanun’un 20 ve 28 inci maddeleri uyarınca 4691 ve 5746 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikler ile, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin % 20’sini aşmamak kaydıylailgili personelin bölge/merkez dışında geçirdikleri süreler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilecektir. Önceki düzenlemede teknoloji geliştirme bölgesi veya ar-ge/tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu olabilecek dışarıda geçirilen sürenin hesabında sadece toplam çalışma süreleri dikkate alınıyor iken, yapılan düzenleme kapsamında teknoloji geliştirme bölgesi veya ar-ge/tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısıda dikkate alınabilecektir.

Cumhurbaşkanı’na gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek çalışma süresi oranını yüzde 50’den, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde 75'e kadar çıkarabilmesine ilişkin yetki verilmiştir.