Ağustos 2023

ELEKTRİK PİYASASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

14/11/2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

“(1) Bu Yönetmelik; üretim, tedarik ve şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemine katılımına ilişkin hükümleri, yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi ile organize yenilenebilir enerji kaynak garanti piyasasının oluşturulması ve işletilmesine ilişkin esasları, Piyasa İşletmecisinin görev ve yetkileri ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.”

 

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir;

 

“f) İfşa: Tedarikçiler tarafından tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin, şarj ağı işletmecileri tarafından şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin belirli bir miktar veya oranının, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin ve YEK-G belgesi vasıtasıyla belgelendirildiğinin, fatura ve/veya başka bir bildirim aracı ile açıklanmasını,”

“kk) Şarj ağı işletmecisi: Elektrikli araç kullanıcılarına, şarj ağına erişim açarak şarj hizmeti sağlayan ve şarj ağının işletmesini gerçekleştiren lisans sahibi tüzel kişiyi,”

“ll) Yeşil şarj istasyonu: 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında, şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin belgelendirilmesi amacıyla söz konusu elektrik enerjisinin tamamı için YEK-G belgesi itfa edilen şarj istasyonunu,”

 

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir;

 

“c) Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi,”

 

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

 

“(6) YEK-G sistem kullanıcısı ve/veya piyasa katılımcısı olan şarj ağı işletmecileri, üretim lisansı sahibi sistem katılımcılarına tanınanlar hariç olmak üzere bu Yönetmelik ile Usul ve Esaslar kapsamında sistem kullanıcılarına ve piyasa katılımcılarına tanınan hak ve yükümlülüklere sahiptir.”

“(9) Şarj ağı işletmecileri, yeşil şarj istasyonlarından şarj hizmeti alan kullanıcılara YEK-G belgelerini itfa ve ifşa etmekle yükümlüdür.”

 

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir;

 

“(2) Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişiler, DUY’un 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirlenen belgelerle birlikte kayıt işlemleri için Piyasa İşletmecisine başvurur.”